DJ_Neil_Hailz : liquid based mix, DJ NEIL HAILZ : HipHop